Japan (September-October, 2016)

TokyoUeno Tokyo Girls Ghibli Museum Ghibli Museum Yoyogi rockers Ghibli clock Shibuya Tokyo Bento box KYOTO Temple  Girls Arashiyama Kyoto Kawaii Kyoto Geishas Fushimi Inari Joro spider Fushimi Inari Tanuki  Matcha <3 Kyoto Imperial Palace  KOYASAN Train to Koyasan  Okunoin  KUMANO KODO KOHECHI Mountains Kumano Kodo Kohechi Kumano Kodo Kohechi Mandokoro Kumano Kodo Kohechi Kumano Kodo Kohechi Kumano Kodo Kohechi Kumano Kodo Kohechi Kumano Hongu Taisha Kumano Hongu Taisha OSAKA Osaka Osaka Osaka TSUMAGO Tsumago Magome Magome Sweet potato <3 MAGOME Magome Magome Magome Japanese birds Shirakawa-go Shirakawa-go Bus to Tokyo Bus TOKYO #02 Bus to Tokyo Carps Shinjuku Shinjuku 30 Shinjuku